Ogólny zarys

Aby ukończyć MM6, formalnie potrzeba i wystarcza wykonać wszystkie zadania przedstawione na poniższym diagramie. Przy okazji warto podkreślić, że inaczej niż na przykład w MM7, nie mówiąc już o takich grach jak Wiedźmin czy Fallout 3, w MM6 fabuła jest silnie liniowa. Nielicznymi elementami nieliniowymi są dowolna kolejność wykonania zadań dla Wysokiej Rady, swoboda przy tworzeniu drużyny, dowolna kolejność przyniesienia kryształów pamięci do wyroczni i opcjonalność 23 wyzwań.

Diagram zadań

Zadania głównego wątku

 1. Show Sulman's letter to Andover Potbello in New Sorpigal.

  Pokaż list Sulmana Andoverowi Potbello w New Sorpigal.
  Zleceniodawca: brak - zadanie jest od początku na liście
  List warto przeczytać przed oddaniem, a następnie udać się do karczmy zaraz po prawej.
  Nagroda: 1000 szt. złota

 2. Bring Sulman's letter to Regent Wilbur Humphrey at Castle Ironfist.

  Przynieś list Sulmana regentowi Wilburowi Humphreyowi w zamku Ironfist.
  Zleceniodawca: Andover Potbello w New Sorpigal
  Najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem dotarcia do zamku Ironfist jest wynajęcie powozu.
  W wyniku usterki gra czasem się zawiesza przy wchodzeniu do zamku, dlatego przed otwarciem dzrwi warto zapisać grę.
  Nagroda: 5000 szt. złota

 3. Find Lord Kilburn's Shield and return to Wilbur Humphrey in Castle Ironfist to report.

  Znajdź tarczę Lorda Kilburna i wróć do Wilbura Humphreya w Zamku Ironfist, złożyć raport.
  Zleceniodawca: regent Wilbur Humphrey
  Tarczę można znaleźć w Blackshire, w skrzyni na południe od miasta.
  Nagroda: poparcie regenta w Wysokiej Radzie

 4. Capture the Prince of Thieves and bring him to Lord Anthony Stone at Castle Stone.

  Pochwyć księcia złodzei i przyprowadź go do Lorda Anthony'ego Stone'a w Zamku Stone'a.
  Zleceniodawca: Anthony Stone we Frozen Highlands
  Nagroda: poparcie Anthony'ego Stone'a w Wysokiej Radzie

 5. Find and return the Hourglass of Time to Lord Albert Newton in Mist.

  Znajdź i zwróć Klepsydrę Czasu Lordowi Albertowi Newtonowi w Mist.
  Klepsydra jest ukryta w Gharik's Forge.

 6. Destroy the Devil's Outpost and return to Lord Osric Temper at Castle Temper.

  Zniszcz Devil's Outpost (Posterunek Diabła) i wróć do Lorda Osrica Tempera w Zamku Temper.

 7. Fix the prices of all 9 stables in the Kingdom and return to Lady Fleise in Silver Cove.

  Ustal ceny we wszystkich 9 stajniach w królestwie i wróć do Lady Fleise w Silver Cove.

 8. End winter for Lord Stromgard at Castle Stromgard, and return to him with the good news.

  Zakończ zimę i wróć do lorda Stromgarda z dobrymi wieściami
  Zleceniodawca: lord Stromgard we Frozen Highlands (północny-wschód)
  Wystarczy udać się do Kriegspire i odwiedzić mieszkającego w górach pustelnika.
  Nagroda: poparcie w Wysokiej Radzie

 9. Find a cure for Slicker Silvertongue in the Superior Temple of Baa east of Castle Kriegspire and return to Wilbur Humphrey with the good news.

  Znajdź lekarstwo dla Slickera Silvertongue'a w Większej Świątyni Baa na wschód od Zamku Kriegspire i wróć do Wilbura Humphreya z dobrymi wieściami.

 10. Bring the the letter detailing Silvertongue's treason to the High Council in Free Haven.

  Przynieś list mówiący o zdradzie Silvertounge'a do Wysokiej Rady we Free Haven.

 11. Find Memory Crystal Alpha in the Supreme Temple of Baa and restore it to a module altar at the Oracle beneath the High Council.

  Znajdź Kryształ Pamięci Alfa w Większej Świątyni Baa i przywróć go do ołtarzu modułowego w Wyroczni poniżej Wysokiej Rady.

 12. Find Memory Crystal Beta in Castle Alamos and restore it to a module altar at the Oracle beneath the High Council.

  Znajdź Kryształ Pamięci Beta w Zamku Alamos i przywróć go do ołtarzu modułowego w Wyroczni poniżej Wysokiej Rady.

 13. Find Memory Crystal Delta in Castle Darkmoor and restore it to a module altar at the Oracle beneath the High Council.

  Znajdź Kryształ Pamięci Delta w Zamku Darkmoor i przywróć go do ołtarzu modułowego w Wyroczni poniżej Wysokiej Rady.

 14. Find Memory Crystal Epsilon in Castle Kriegspire and restore it to a module altar at the Oracle beneath the High Council.

  Znajdź Kryształ Pamięci Epsilon w Zamku Kriegspire i przywróć go do ołtarzu modułowego w Wyroczni poniżej Wysokiej Rady.

 15. Retrieve the Control Cube from the Tomb of Varn in Dragonsand and return to the Oracle beneath the High Council.

  Odzyskaj Kostkę Kontrolną z Grobowca Varn w Smoczych Piaskach i wróć do Wyroczni pod siedzibą Wysokiej Rady.

 16. Find the Third Eye and bring it to Prince Nicolai in Castle Ironfist.

  Znajdź Trzecie Oko i przynieś je księciu Nicolaiowi w zamku Ironfistów.
  Zleceniodawca: Nicolai Ironfist w Castle Ironfist
  Szukany artefakt można odnaleźć w studni nieopodal zamku.

 17. Obtain Ancient Magic from Archibald in the Royal Library in Castle Ironfist

  Wystarczy udać się do biblioteki na piętrze Zamku Ironfistów. Trzeba pamiętać, że odczarowanie Archibalda zmniejsza reputację drużyny, dlatego to zadanie najlepiej wykonać po uzyskaniu mistrzostwa w magii światła.

Po wykonaniu ostatniego zadania aby zakończyć grę, potrzeba i wystarcza zniszczyć ul Kreegan w Sweet Water.

Zadania promocyjne

 1. Hire a Stonecutter and a Carpenter, bring them to Temple Stone in Free Haven to repair the Temple, and then return to Lord Anthony Stone at Castle Stone.
  Zatrudnij kamieniarza i stolarza, zaprowadź ich do Temple Stone (Świątyni Kamienia) w Free Haven (Bezpiecznej Przystani), aby ją naprawili, po czym wróć do Lorda Anthony'ego Stone'a w zamku Stone.
  Zleceniodawca: Anthony Stone we Frozen Highlands.
  Nagroda: Awans kleryków na kapłanów oraz tytuł honorowych kapłanów dla pozostałych postaci
 2. Take the Sacred Chalice from the monks in their island temple east of Free Haven, return it to Temple Stone in Free Haven, and then return to Lord Stone at Castle Stone.
  Zabierz święty kielich mnichom z wyspiarskiej świątyni na wchód od Free Haven (Bezpiecznej Przystani), zwróć ją Temple Stone (Świątyni Kamienia) w Free Haven i wróć do Lorda Stone'a w Zamku Stone.
 3. Rescue a Damsel in Distress and return with her to Wilbur Humphrey in Castle Ironfist.
  Uratuj damę w opresji i wróć z nią do Wilbura Humphreya w zamku Ironfist.
 4. Slay Longfang Witherhide in his cave near Castle Darkmoor and return to Wilbur Humphrey in Castle Ironfist.
  Pokonaj Longfanga Witherhidea (Długokieła Zwiędłoskóra) w jego jaskini w pobliżu Zamku Darkmoor i wróć do Wilbura Humphreya w Zamku Ironfist.
 5. Get Knight's nomination from Chadwick and return to Lord Osric Temper at Castle Temper.
  Zdobądź nominację na Rycerza od Chadwicka i wróć do Lorda Osrica Tempera w Zamku Temper.
 6. Defeat the Warlord and bring proof to Osric Temper
  Pokonaj Warlorda i przynieś dowód Osricowi Temperowi
 7. Drink from the Fountain of Magic and return to Lord Albert Newton in Mist.
  Napij się z Magicznej Fontanny i wróć do Lorda Alberta Newtona w Mist.
 8. Retrieve the Crystal of Terrax and return to Lord Albert Newton in Mist.
  Znajdź Crystal of Terrax (Kryształ z Terrax) i zwróć go Lordowi Albertowi Newtonowi w Mist.
 9. Visit the Altar of the Sun in the circle of stones north of Silver Cove on an equinox or solstice (HINT: March 20th is an equinox).
  Odwiedź Altar of the Sun (Ołtarz Słońca) w kamiennym kręgu na północ od Silver Cove podczas równonocy (PODPOWIEDŹ: 20 marca to równonoc).
 10. Visit the Altar of the Moon in the Temple of the Moon at midnight of a full moon.
  Odwiedź Altar of the Moon (Ołtarz Księżyca) w Temple of the Moon (Świątyni Księżyca) o północy w czasie pełni.
 11. Retrieve the key to the Dragon Towers from Icewind Keep south of Whitecap, and bring it to Lord Stromgard at Castle Stromgard.
  Odzyskaj klucz do Smoczych Wież z Twierdzy Lodowego Wichru na południe od Whitecap i przynieś go do Lorda Stromgarda w Zamku Stromgard.
 12. Reset all of the Dragon Towers at each town and return to Lord Stromgard in Castle Stromgard.

Zadania nieobowiązkowe

 1. Entertain Nicolai.

  Zabaw Nicolaia.

 2. Find and return Prince Nicolai to Castle Ironfist.

  Znajdź i wróć z Księciem Nicolaiem do Zamku Ironfist.
  Książę Nicolai znajduje się w cyrku - jego położenie zmienia się zależnie od czasu:

  • kwiecień - Blackshire
  • sierpień - Mire of the Damned
  • grudzień - Bootleg Bay
  W pozostałych miesiącach cyrku po prostu nie ma.

 3. Find the Combination to the vault door in Goblinwatch and return to the Town Hall in New Sorpigal.
  Znajdź kombinację do drzwi skarbca w Goblinwatch i wróć do ratusza w Nowym Sorpigalu.
 4. Get the Chime of Harmony from the Temple of Baa and return to the New Sorpigal Town Hall.
  Zdobądź Kurant Harmonii ze śwątyni Baa i wróć do ratusza Nowego Sorpigalu.
 5. Kill the Queen of the Spiders in the Abandoned Temple in New Sorpigal and return with her heart to Buford T. Allman in New Sorpigal.
  Zabij Pajęczą Królową w Opuszczonej Świątyni w Nowym Sorpigalu i wróć z jej sercem do Buforda T. Allmana w Nowym Sorpigalu.
 6. Rescue Angela from the Abandoned Temple and return her to Violet Dawson in New Sorpigal.
  Uratuj Angelę z Opuszczonej Świątyni i zwróć ją do Violeta Dawsona w Nowym Sorpigalu.
 7. Retrieve the candelabra from the Abandoned Temple for Andover Potbello in New Sorpigal.
  Odzyskaj kandelabr z Opuszczonej Świątyni dla Andovera Potbello w Nowym Sorpigalu.
 8. Rescue Sharry from the Shadow Guild Hideout and return with her to Frank Fairchild in New Sorpigal.
  Odzyskaj Sharry z Kryjówki Gildii Cienia i wróć z nią do Franka Fairchilda w Nowym Sorpigalu.
 9. Rescue Sherell from the cannibals on the islands east of Free Haven and return with her to Carlo Tormini in Free Haven.
  Uratuj Sherell z rąk kanibali na wyspach na wschód od Free Haven i wróć z nią do Carla Tormini we Free Haven.
 10. Retrieve Ethric's skull from his tomb west of Free Haven for Gabriel Cartman in Free Haven.
  Odzyskaj czaszkę Ethrica z jego grobu na zachód od Free Haven dla Gabriela Cartmana we Free Haven.
 11. Find the lost artifact in the Dragoons' Keep near Castle Temper and return it to Zoltan Phelps in Free Haven.
  Znajdź zaginiony artefakt w Twierdzy Dragonów niedaleko Zamku Temper i zwróć go do Zoltana Phelpsa we Free Haven.
 12. Kill Snergle in Snergle's Caverns and return with his axe to Avinril Smythers at The Haunt tavern in the Mire of the Damned.
  Zabij Snergle'a w Pieczarach Snergle'a i wróć z jego toporem do Avinrila Smythersa w Spelunie na Bagnach Potępionych.
 13. Storm the Silver Helm Outpost near Mist and return with evidence of their corruption to the Constable of Mist.
 14. Find the Pearl of Putrescence in the Lair of the Wolf and bring it to the Ghost of Balthasar, also in the Lair of the Wolf.
  Znajdź Perłę Gnicia w Wilczej Jaskini i przynieś ją Duchowi Balthasara, również w Wilczej Jaskini.
 15. Retrieve the jewelled egg from Castle Kriegspire and return it to Emil Lime in Kriegspire village.
 16. Unward the doors in the Hall of the Fire Lord and return to the Lord of Fire, also in the Hall of the Fire Lord.
 17. Retrieve the harp from the Dragoon's Caverns south of Castle Ironfist and return it to Andrew Besper in Castle Ironfist.
  Odzyskaj harfę z Pieczar Dragonów na południe od Zamku Ironfist i zwróć ją do Andrewa Bespera w Zamku Ironfist.
 18. Deface the altar in the Monolith west of Silver Cove and return to Eleanor Vanderbilt in Silver Cove.
  Zbeszcześć ołtarz w Monolicie na zachód od Silver Cove i wróć do Eleanora Vanderbilta w Silver Cove.
 19. Destroy the crystal in the Temple of the Fist and return to Winston Schezar in Bootleg Bay.
  Zniszcz kryształ w Świątyni Pięści i wróć do Winstona Schezara w Bootleg Bay.
 20. Rescue Emmanuel from the Temple of the Snake near Blackshire and return him to Joanne Cravitz in Blackshire.
  Uratuj Emmanuela ze Świątyni Węża przy Blackshire i wróćz nim do Joanny Cravitz w Blackshire.
 21. Destroy the Werewolf's altar in the Lair of the Wolf and return to Maria Trepan in Blackshire.
  Zniszcz ołtarz Wilkołaka w Wilczej Jaskini i wróć do Marii Trepan w Blackshire.
 22. Place the statuettes in Sweet Water, Kriegspire, Dragonsand, Mire of the Damned, and Bootleg Bay and return to Twillen in Blackshire.
  Ustaw statuetki w Sweet Water, Kriegspire, Smoczych Piaskach, Bagnach Potępionych i Bootleg Bay i wróć do Twillena w Blackshire.
 23. Find and destroy the Book of Liches in Castle Darkmoor and return to Terry Ros in Darkmoor village.
  Znajdź i zniszcz Księgę Liszów w Zamku Darkmoor i wróć do Terry'ego Rosa w wiosce Darkmoor.
  Zleceniodawca: Terry Ross w Mire of the Damned, w wiosce Darkmoor "na piętrze"
  Nagroda: 5000 szt. złota


Valid XHTML 1.0 Strict
Poprawny CSS!
©2009-2011 Jaskinia Behemota. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Autorami serwisu są Misza, Morhad aka Invictus, MiB, Tarnoob Jedwabislav, Hobbit oraz Irydus.